Zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) uděluji svůj souhlas spolku CRM pro neziskovky, o. s., se sídlem Zelenečská 954/24B, Hloubětín, 198 00 Praha, IČ 227 51 181, zapsanému pod spis zn. L 24037 u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“)

telefonní číslo: +420731140399
e-mail: petra.joklova@crmproneziskovky.cz

k tomy, aby zpracovával (zejména prostřednictvím shromažďování, ukládání, zpřístupňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, uchovávání, výměny, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace) tyto mé osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa

a sice k tomu, aby mi zasílal sdělení týkající se školení a dalších akcí CRM pro neziskovky, novinek a upozornění od Salesforce, informací z prostředí CRM pro neziskovky, a to včetně sdělení třetích osob týkajících se téhož.

Tento souhlas je udělován na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů, odvolání souhlasu, výmaz osobních údajů

Tímto jsem informován / informována a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli písemně [resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce], a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se mnou. Tímto rovněž není dotčeno mé právo požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení Správce.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Zpracování mých osobních údajů je prováděno Správcem, mé osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Skupina zpracovatelů:
Poskytovatelé softwaru Salesforce, Google drive, Fakturoid, Mailchimp a Finesa.

Skupina zpracovatelů:
osoby spolupracující se Správcem na projektech, ohledně kterých jsou zasílaná shora uvedená sdělení (newslettery), osoby zajišťující účetní a právní služby a marketing pro Správce.

Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování mých výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce je oprávněn předat mé osobní údaje do třetí země, a to zejména do USA, kdy tato země na základě rozhodnutí Evropské Komise zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (Privacy Shield). V případě, že Správce bude předávat mé osobní údaje do třetí země, ohledně které podobné rozhodnutí Evropské Komise neexistuje, může se předání uskutečnit výhradně na základě vhodných záruk (čl. 46 GDPR) nebo na základě výjimky pro specifické situace podle druhého pododstavce čl. 49 GDPR. V těchto posledních dvou případech však Správce musí odkázat subjekt údajů na vhodné záruky, a to buď tak, že je sdělí prostředky, kterými je možné získat jejich kopii (např. kopie je dostupná na pobočce), nebo uvede, kde byly tyto informace zveřejněny (např. odkaz na web). Správce nebude předávat mé osobní údaje mezinárodní organizaci. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Soubory cookies

Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“.

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Automatizované rozhodování

Jsem tímto informován / informována o tom, že mé osobní údaje mohou být použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování nebo profilování.

Informace o právech subjektů údajů

Tímto jsem informován / informována o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování.

Kontaktní osoby správce

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce, zejm. emailem na adresu: kvetamazurova@gmail.com.

Kontaktní údaje dozorového úřadu

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: www.uoou.cz.